Vài Lời Về MS Phan Thanh Bình

 * Tôi, Phan Thanh Bình hãnh diện được làm "đầy tớ ngay lành trung tín" (Ma-thi-ơ 25:1) của Chúa suốt 65 năm (ở Việt Nam 20 năm, ở Mỹ từ năm 1975 tới nay).

* Tôi là đầy tớ hầu việc Chúa:
  + Với tâm niệm:
   - Hầu việc Chúa "cách kính sợ" (Thi Thiên 2:11)
   - Hầu việc Chúa "cách vui mừng" (Thi Thiên 100:2)
  + Với ước vọng:
   - "Làm công việc Chúa cách dư dật luôn" (I Cô. 15:58)

* Nhìn về quá khứ:
   - "Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa" (Thi Thiên 5:7)
   - Ngài "hay làm ơn, có lòng thương xót." (Thi Thiên 14:8)
   - "Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời." (Rô-ma 8:28)

* Sống mỗi ngày:
   - "Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm." (Ca Thương 3:23)
   - "Buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa." (Thi Thiên 59:16)
   - Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi và trông đợi." (Thi Thiên 5:3)
   - "Trong ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy ... Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài." (Thi Thiên 119:97; 104:34)
   - "Mỗi ngày vác thập tự giá mà theo Ngài." (Lu-ca 9:23)
   - "Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm." (Giăng 17:4)
   - "Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy." (Phi-líp 3:14)

* Tôi nay:
   - "Tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi không phải là uổng vậy." (I Cô. 15:10)
   - "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sứ cho tôi." "Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta." (Phi-líp 4:13; I Tim. 1:12)

* Tôi nguyện:
   - "Quản lý trung tín giữ các thứ ơn Đức Chúa Trời." (I phi. 4:10)
   - "Là đầy tớ trung tín và khôn ngoan." (Ma-thi-ơ 24:45)

* Vậy nên:
   - "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn." (Phi-líp 4:4)

Mừng sinh nhựt, ngày 16 tháng 3 năm 2022